Close
Close

Жамиятнинг ички ҳужжатлари

Эмиссияси проспектлари

ЭМИССИЯ ПРОСПЕКТИ («ШАРГУНКУМИР» очик акциядорлик жамияти 06.08.2004) ЭМИССИЯ РИСОЛАЛАРИ («Шаргункумир» акционерлик жамияти 29.10.2004) КУШИМЧА АКЦИЯЛАР ЧИКАРИЛИШИ ТУГРИСИДАГИ КАРОР («ШАРГУНКУМИР» очик акциядорлик жамияти) ЭМИССИЯ РИСОЛАЛАРИ УЗГАРТИРИЛИШИ КАРОРИ 04.08.2014