Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari (26.02.2021) Hujjat rus tilida

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (26.02.2021) Hujjat rus tilida
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (26.02.2021) Hujjat rus tilida

Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (05.12.2020)
Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (05.12.2020)
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (05.12.2020)

Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (07.09.2020)
Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (01.07.2016)
Кuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (01.07.2016)
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (01.07.2016)